Published: 18-01-2019

Application focused on structural comprehension of mathematics contextual problems for kindergarten students

Pedro Gabriel Fonteles Furtado, Tsukasa Hirashima, Yusuke Hayashi, Kazushige Maeda

Managing lifelong learning records through blockchain

Patrick Ocheja, Brendan Flanagan, Hiroshi Ueda, Hiroaki Ogata

Enhancing achievement and interest in mathematics learning through Math-Island

Charles Y. C. Yeh, Hercy N. H. Cheng, Zhi-Hong Chen, Calvin C. Y. Liao, Tak-Wai Chan

Comparison between behavioral and structural explanation in learning by model-building

Tomoya Horiguchi, Tetsuhiro Masuda, Takahito Tomoto, Tsukasa Hirashima

Direction of collaborative problem solving-based STEM learning by learning analytics approach

Li Chen, Nobuyuki Yoshimatsu, Yoshiko Goda, Fumiya Okubo, Yuta Taniguchi, Misato Oi, Shin’ichi Konomi, Atsushi Shimada, Hiroaki Ogata, Masanori Yamada

IDC theory: creation and the creation loop

Tak-Wai Chan, Chee-Kit Looi, Ben Chang, Wenli Chen, Lung-Hsiang Wong, Su Luan Wong, Fu-Yun Yu, Jon Mason, Chen-Chung Liu, Ju-Ling Shih, Ying-Tien Wu, Siu-Cheung Kong, Longkai Wu, Tzu-Chao Chien, Calvin C. Y. Liao, Hercy Cheng, Zhi-Hong Chen, Chih-Yueh Chou