Chan, Tak-Wai, Chee-Kit Looi, Ben Chang, Wenli Chen, Lung-Hsiang Wong, Su Luan Wong, Fu-Yun Yu, Jon Mason, Chen-Chung Liu, Ju-Ling Shih, Ying-Tien Wu, Siu-Cheung Kong, Longkai Wu, Tzu-Chao Chien, Calvin C. Y. Liao, Hercy Cheng, Zhi-Hong Chen, and Chih-Yueh Chou. “IDC Theory: Creation and the Creation Loop”. Research and Practice in Technology Enhanced Learning 14 (December 30, 2019). Accessed July 22, 2024. https://rptel.apsce.net/index.php/RPTEL/article/view/2019-14026.